Regulamin Sklepu Internetowego Akcesoriadoauta.pl

§ 1

Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:
1. F.H.U. Prze-Mar – Firma Handlowo Usługowa Prze-Mar Przemysław Podedworny, ul. Wiejska 67/37, 15-351 Białystok, NIP 542-266-64-51, REGON 200251470
2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez F.H.U. Prze-Mar znajdujący się pod adresem www.akcesoriadoauta.pl ;
3. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu, z dnia 01 sierpień 2013 r.;
4. Zamawiający – osoba składająca zamówienie w Sklepie;
5. Umowa – umowa sprzedaży zwierana między F.H.U. Prze-Mar a Zamawiającym w trybie przewidzianym w niniejszym Regulaminie;
6. Produkty – towary, które Zamawiający może nabyć od F.H.U. Prze-Mar za pośrednictwem Sklepu;
7. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia – przesyłane pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia złożonego przez Zamawiającego, określające istotne postanowienia umowy,   w tym w szczególności, strony umowy, jej przedmiot umowy oraz cenę zamówionych produktów.


§ 2

Regulamin


1. Niniejszy Regulamin, wydany został na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami), dalej „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” i określa zasady sprzedaży produktów przez F.H.U. Prze-Mar za pośrednictwem Sklepu.
2. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.akcesoriadoauta.pl .
3. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług.
4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż przy korzystaniu z usług Sklepu zakazane jest przesyłanie treści o charakterze bezprawnym.


§ 3

Umowa

1. Umowa zawierana jest między Zamawiającym a F.H.U. Prze-Mar
2. Zawarcie, wykonanie, zmiana oraz rozwiązanie umowy z jakichkolwiek przyczyn podlega prawu polskiemu, bez względu na miejsce jej zawarcia.
3. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia przez Zamawiającego woli zawarcia umowy o treści zgodnej z warunkami zawartymi w Potwierdzeniu zawarcia umowy. Oświadczenie zamawiającego winno zostać złożone pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 4
Oferta Sklepu
 
1. Sklep służy do składania zamówień na wybrane Produkty za pośrednictwem sieci Internet.
2. Zamieszczone na stronach Sklepu informacje nie stanowią oferty w rozumieniu postanowień kodeksu cywilnego a są jedynie zaproszeniem do składania ofert.


§ 5

Zamówienie


1. Zakupy w Sklepie internetowym mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie www.akcesoriadoauta.pl  oraz określenie formy płatności i przesłanie zamówienia.
2. Zamawiający po dokonaniu wyboru określonego produktu lub produktów i umieszczeniu go w wirtualnym koszyku zamówień, celem złożenia zamówienia na zakup wybranych produktów powinien dokonać rejestracji do systemu sklepowego poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.akcesoriadoauta.pl.
3. Złożenie Zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Zamawiającego zgody na podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia Umowy za pośrednictwem urządzeń umożliwiających kontaktowanie się na odległość, w tym w szczególności za pośrednictwem: telefonu, faksu lub poczty elektronicznej.
4. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.


§ 6

Rozpatrzenie złożonego Zamówienia
 
1. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:
a. sprawdzeniu przez F.H.U. Prze-Mar kompletności i poprawności podanych przez Zamawiającego danych,
b. kontakcie z Zamawiającym celem potwierdzenia danych podanych w zamówieniu oraz ilości, rodzaju i ceny zamówionych produktów.
2. Jeśli dane podane przez Zamawiającego zostaną uznane za prawidłowe, jego zamówienie zostanie zaakceptowane, o czym zostanie powiadomiony przesłanym pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, Potwierdzeniem przyjęcia zamówienia, o którym mowa w § 7 ust. 1.
3. Po wysłaniu Potwierdzenia przyjęcia zamówienia jego zmiana nie jest możliwa.
4. F.H.U. Prze-Mar zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub niekompletnie wypełnionych Zamówień.
5. W momencie odrzucenia zamówienia nastąpi anulowanie zamówienia, a dane osobowe w nim zawarte zostaną usunięte z bazy danych Sklepu.


§ 7

Przyjęcie zamówienia


1. Przyjęcie przez Sklep złożonego Zamówienia jest potwierdzane pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Potwierdzenia przyjęcia zamówienia określać będzie w szczególności numer zamówienia, wyszczególnienie zamówionych produktów z podaniem ich ceny i ilości, wybrany sposób zapłaty a także sposób doręczenia, ze wskazaniem adresu na który winno ono nastąpić.
2. Zamawiający będący Konsumentem przyjmuje do wiadomości, iż – zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2002 roku, o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271, ze zmianami), przysługuje mu prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia. Przy odstąpieniu od umowy należy dołączyć wypełniony załącznik nr 1.

§ 8
Realizacja zamówienia


F.H.U. Prze-Mar przystąpi do realizacji zamówienia po dokonaniu przez Zamawiającego płatności tytułem ceny.


§ 9

Ceny


1. Ceny podawane na stronie www.akcesoriadoauta.pl mają charakter wyłącznie orientacyjny. O wiążącej dla Stron cenie zamówionych produktów Zamawiający zostanie poinformowany w Potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
2. Ceny są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. F.H.U. Prze-Mar zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Zamawiającego, z zastrzeżeniem że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.


§ 10

Formy płatności


Zamawiający może uiścić kwotę za zamówione produkty w następujący sposób:
1. Przelewem na następujący rachunek bankowy F.H.U. Prze-Mar:
F.H.U. Prze-Mar Przemysław Podedworny
ul. Wiejska 67/37
15-351 Białystok

Alior Bank
 60 24 90 0005 0000 4500 96 54 1555

2. Do rąk przewoźnika, wybierając formę wysyłki za pobraniem.

3.Gotówką w przypadku osobistego odbioru zamówionych produktów, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym,  w punkcie sprzedaży w Galerii Atrium Biała przy ul. Miłosza 2 w Bialymstoku(wyspa handlowa)§ 11
Odbiór zamówienia


1. Zamawiający, który nie odbiera zamówionych produktów osobiście,  może skorzystać z następujących form dostawy zamówionych produktów na wskazany przez siebie adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:

a. dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej;
b. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.
2. Wybrany przez Zamawiającego sposób doręczenia zamówionych Produktów powinien zostać wskazany w treści Zamówienia.
3. Koszty doręczenia przedmiotu zamówienia pokrywa Zamawiający.
4. O przekazaniu przedmiotu zamówienia do wysyłki Zamawiający zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej, powiadomienie to określać będzie też formę wysyłki oraz numer zamówienia.
5. Orientacyjny czas dostawy i jej koszt zostaną podane w wiadomości potwierdzającej złożenie zamówienia.


§ 12

Potwierdzenie przelewu


1.  Zamawiający, który wybrał płatność przy użyciu przelewu lub karty kredytowej, w przypadku braku potwierdzenia dokonania przelewu lub braku autoryzacji transakcji dokonanej kartą zostanie poinformowany, za pośrednictwem poczty elektronicznej, o konieczności ponowienia próby dokonania płatności.
2. W sytuacji gdy kolejne próby zapłaty przelewem lub kartą kredytową okażą się nieskuteczne – Zamawiający otrzyma stosowną informację o zaistniałym problemie,
3. W przypadku o którym mowa w ust. 2 Zamawiający zostanie poinformowany o wstrzymaniu realizacji zamówienia do czasu skutecznego dokonania płatności.


§ 13
Częściowa kompletacja zamówienia


1.   W przypadku gdyby okazało się, iż  F.H.U. Prze-Mar nie jest w stanie dostarczyć wszystkich zamówionych przez Zamawiającego produktów, Zamawiający zostanie poinformowany, o tym które z zamówionych przezeń produktów są osiągalne i mogą być wysłane.
2. W sytuacji o której mowa w ust. 1  Zamawiający decyduje czy chce anulować całe zamówienie, czy zrealizować je w kształcie w jakim jest to w danym momencie możliwe.
3. W zależności od decyzji podjętej przez Zamawiającego zostanie mu wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie całkowitego anulowania zamówienia, albo potwierdzenie jego realizacji w części w jakiej jest to możliwe w danym momencie.
4. W przypadku nie podjęcia przez Zamawiającego żadnej decyzji dotyczącej częściowej kompletacji zamówienia w przeciągu 4 dni, od dnia zawiadomienia o powyższym, zamówienie zostaje automatycznie anulowane, o czym Zamawiający zostaje powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej.


§ 14

Wady produktów – postępowanie reklamacyjne


1.   Jeżeli po otrzymaniu zamówionego produktu Zamawiający stwierdzi, iż jest on dotknięty wadami Zamawiający powinien dostarczyć wadliwy produkt na swój koszt  na adres:15-111 Białystok ul. 1000-lecia państwa Polskiego 2 lok. 310 tel. 503 794 184 lub zwrócić go osobiście.
2. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
3. Do reklamowanego produktu należy dołączyć Wniosek reklamacyjny wraz z dowodem zakupu. Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu oraz dzień stwierdzenia wady.
4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym produktem, jeżeli rozpatrzenie reklamacji w tym terminie bedzie nie możliwe Zamawiający zostanie o tym fakcie poinformowany drogą elektroniczna lub telefoniczna i zostanie ustalony nowy termin rozpatrzenia reklamacji.
5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, produkt uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe sklep zwróci Zamawiającemu równowartość ceny produktu .
6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie podpisanego przez pracownika firmy przewozowej protokołu reklamacyjnego. Protokół reklamacyjny winien zostać przesłany do F.H.U. Prze-Mar wraz z reklamowanym produktem.


§ 15

Przetwarzanie danych osobowych


1.   Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem przez Zamawiającego zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez F.H.U. Prze-Mar zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zmianami).
2. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
3. Dane osobowe Zamawiającego nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom do celów innych niż związanych z realizacją zamówienia.
4. Dostęp do danych osobowych Zamawiających posiada jedynie administrator Sklepu. Zamawiający ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz wniesienie żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania do celów związanych z realizacją zamówienia.

§ 16

Postanowienia końcowe
 
1. F.H.U. Prze-Mar zastrzega sobie prawo do:

a. zmiany cen oraz ilości produktów dostępnych w Sklepie w ciągu dnia,
b. wycofania poszczególnych produktów z oferty Sklepu,
c. w przypadku zamówienia więcej niż jednego produktu do realizacji dostawy w kilku partiach, przy czym opłata za przesyłkę zostanie pobrana tylko raz,
d. przerw technicznych w funkcjonowaniu Sklepu, niezbędnych do jego obsługi,
e. uzupełnienia lub zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Jednakże Zamówienie, której wykonywanie rozpoczęto przed uzupełnieniem lub zmianą Regulaminu będzie realizowane na podstawie dotychczasowych postanowień Regulaminu.
2. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu oraz realizacji zamówień jest prawo polskie.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie maja przepisy kodeksu cywilnego i innych ustaw.
4. Ewentualne spory powstałe na tle stosowania postanowień niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez miejscowo właściwy Sąd powszechny dla siedziby F.H.U. Prze-Mar
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2013
Załącznik nr 1

Oświadczenie F.H.U. Prze-Mar:

F.H.U. Prze-Mar informuje, iż zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2002 roku, o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271, ze zmianami), Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu:

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy nr .............. z dnia .................................

Nadawca:
.................

F.H.U. Prze-Mar
Przemysław Podedworny
ul. Wiejska 67/37
15-351 Białystok

Ja niżej podpisany/a ....................................... legitymujący/a się dowodem osobistym seria i nr: ................................................. niniejszym oświadczam, iż, działając na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2002 roku, o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przesz produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271, ze zmianami), odstępuję od umowy nr ................................ zawartej w dniu ...............................................

Miejscowość, dnia .....................             podpis .................................

 

Czym są pliki "cookies"?

Pliki "cookies" to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają urządzenie Użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.

Jakiego rodzaju plików "cookie" używamy i w jaki sposób je wykorzystujemy?

Sesyjne pliki cookie
Pliki cookie pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez Użytkownika i używane m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.

Pliki cookie służące do analiz
Pliki cookie pozwalające zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny, i umożliwiające ulepszanie działania oraz struktury serwisu.

Pliki cookie używane do targetowania
Pliki cookie zapamiętujące informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej, umożliwiające proponowanie użytkownikom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji.

Usuwanie plików "cookies"
Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie można uzyskać, korzystając z poniższych linków. 


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie